Chronologia rozliczania w RODK Sienna.

Klikasz i masz dostęp do oryginału. Pisma oznaczone DSO to pisma z Ministerstwa Sprawiedliwości.

20120531 Pracę w RODK Warszawa Sienna zakończyła psychiatra E. Kowalczyk-Kozicka.

20120606 DSO I 051 431 12

 • wystąpiły liczne nieprawidłowości
 • spóźniła się na badanie
 • niewystarczające
 • pomimo wyraźnego zlecenia sądu nie badano konkubenta matki małoletniego
 • zastosowane badania małoletniego dziecka były nieadekwatne do zlecenia sądu, a także niezgodne z wytycznymi zawartymi w standardach opiniowania
 • niezręczności językowe, sformułowania nieprofesjonalne, niejasności
 • brak opisu relacji pomiędzy dzieckiem a konkubentem matki
 • brak spójności i ciągu logicznego
 • brak jasnego, jednoznacznego i rzetelnego uzasadnienia wniosków
 • zastosowanie niewystandaryzowanych technik diagnostycznych: do badania postaw rodzicielskich – Kwestionariusza Diagnostycznego Postaw Wychowawczych Littrnanna, Kasielke… Wyżej wymienione techniki nie posiadają aktualnych norm, co wyklucza je z diagnostyki sądowej

20121022 DSO I 051 135 12

 • wnoszę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Alfredy Zagórskiej – kierownika, Tamary P., Zuzanny Wieczorek-Podbielkowskiej…. wobec uchybienia godności zawodu nauczyciela…
 • poświadczenia nieprawdy
 • nieprawdziwych zeznań
 • ukrycia lub usunięcia z akt
 • wskazują na nierzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem

20121231. Pracę zakończyły psycholog M. Dylewska i psycholog B. Tomasiewicz-Malinowska.

20130130. Dotychczasowy Kierownik Zagórska przestała być Kierownikiem RODK. Nie można jej zwolnić (Karta Nauczyciela). Pozostaje w RODK Warszawa Sienna jako psycholog.

20130320 DSO I 051 68 13

 • Małgorzata Dylewska… Karolina Konopka.. Ewa Kowalczyk-Kozicka… Alfreda Zagórska
 • Biegła Małgorzata Dylewska i dr. Ewa Kowalczyk-Kozicka nie są już pracownikami tej placówki.
 • opinia nie spełnia wymogów
 • brak jest zaleceń
 • nie uwzględniono
 • budzi wątpliwości co do przestrzegania przez biegłych zasady rzetelności
 • stwierdzonymi nieprawidłowościami w procedurze badawczej
 • czynności nadzorcze wobec jedynej osoby zatrudnionej aktualnie w placówce – Karoliny Konopki
 • ośrodek objęty jest szczególnym nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości z uwagi na stwierdzone w trakcie lustracji nieprawidłowości w zakresie działalności diagnostyczno-opiniodawczej
 • Skutkiem podjętych działań było również wszczęcie procedury dyscyplinarnej wobec BYŁEGO kierownika oraz dwóch biegłych

20130321 DSO I 051 45 68 13:

 • Małogrzatę Dylewską…
 • w sposób wybiórczy…co budzi wątpliwości, co do przestrzegania przez biegłych zasady rzetelności w postępowaniu diagnostycznym …
 • brak jest szczegółowego opisu ….
 • nie zawierają informacji dotyczącej czasu trwania badania oraz przedmiotu badania…
 • niezwłoczne podjęcie czynności nadzorczych wobec Karoliny Konopki… wobec wszystkich pracowników Ośrodka, celem sprawdzenia zgodności stosowanych przez biegłych procedur badawczych i diagnostycznych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

20130424 DSO I 051 74 13 10

 • czynności kontrolne wykazały nieprawidłowości i uchybienia w procedurze przeprowadzania badań oraz treści sporządzonej opinii
 • ujawniono niezgodność prowadzenia protokołów z badań z wytycznymi zawartymi w standardach opiniowania
 • sporządzona opinia pod względem formalnym nie spełnia wymogów zawartych we wzorze
 • brak jest zaleceń określających sposób rozwiązania niekorzystnej sytuacji
 • wnioski w niej zawarte są powierzchowne i ogólnikowe
 • w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami proszę o niezwłoczne podjęcie dalszych czynności nadzorczych wobec Karoliny Konopki
 • ponadto wobec stwierdzonej po raz kolejny niestaranności i nierzetelności w sporządzaniu opinii przez Karolinę Konopkę wnioskuję o dokonanie oceny jej pracy

20130424 DSO I 051 74 13 8

 • Maria Zamiela Kamińska od 1 lutego 2013 jest kierownikiem ośrodka.
 • Biegła Małgorzata Dylewska od 1 stycznia 2013 nie jest pracownikiem tej placówki z powodu przejścia na emeryturę.
 • brak jest protokołu z badania wyżej wymienionym testem
 • wskazują na niestaranność w przygotowaniu opinii
 • pod względem formalnym nie spełnia wymogów zawartych we wzorze
 • brak jest pełnego opisu badań

20130528 DSO I 061 20 13 2

 • wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Alfredy Zagórskiej – kierownika oraz Tamary P. i Zuzanny Wieczorek Podbielkowskiej
 • w czerwcu 2012 zobowiązano kierownika do wzmożonej kontroli działalności diagnostyczno – opiniodawczej
 • w związku ze skargami dotyczącymi opinii wydawanych przez zespół biegłych w składzie: Małgorzata Dylewska – Karolina Konopka… pismem  z dnia 21 marca 2012 zobowiązano obecnego kierownika Marię Zamielę Kamińską do niezwłocznego podjęcia działań nadzorczych wobec Karoliny Konopki
 • Z dniem 31 grudnia 2012 wygasł stosunek pracy z Małgorzatą Dylewską.

20130529 DSO I 061 21 13 2

 • Aktualnie zatrudnione są: Alfreda Zagórska, Iwona M., Karolina Konopka, Tamara P., Zuzanna Wieczorek Podbielkowska
 • Pozostałe osoby: Barbara Tomasiewicz Malinowska, Małgorzata Dylewska, Ewa Kowalczyk Kozicka nie są pracownikami
 • Minister Sprawiedliwości wniósł do Wojewody Mazowieckiego z dniem 22 październik 2012 wniosek (znak: DSO I – 051-135/12) o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Alredy Zagórskiej – kierownika RODK oraz Tamary P. – pedagoga i Zuzanny Wieczorek – Podbielkowskiej – psychologa
 • w czerwcu 2012 pismem DSO – I 051-431/12 zobowiązano kierownika Alfredę Zagórską do wzmożonej kontroli działalności diagnostyczno – opiniodawczej
 • W 2013 w związku ze skargami dotyczącymi opinii wydawanych przez zespół Małgorzata Dylewska – Karolina Konopka zobowiązano obecnego kierownik Marię Zamielę Kamińską  do niezwłocznego podjęcia działań nadzorczych wobec Karoliny Konopki (pismo z dnia 21 marca 2013 DSO-I-051(45-68)/13
 • Jak wynika z pisma (nowego) kierownika… losowo przeprowadzana jest kontrola wybranych teczek spraw, celem sprawdzenia zgodności stosowanych procedur..
 • Ponadto (nowa) kierownik wydała zarządzenie nr. 1/2013 dotyczące przeprowadzania badań zgodnie ze Standardami Opiniowania w RODK (zarządzenie jest z marca 2011 !!!)

20130529 l dz 1711 13

 • osoby 1b oraz 1f miały umowę zawartą na czas określony z okresem jej zakończenia z dn. 1 grudnia 2012
 • osoba 1c na swój wniosek zakończyła pracę z dniem 31 maja 2012
 • wobec osób 1a (ADM 5843 3 3013 GW, 1g (ADM 5841 2012012 JL), 1h (ADM 5841 21 2012 JL) zostało wszczęte postępowanie w Komisji Dyscyplinarnej
 • wobec 1e – kierownik został zobowiązany do podjęcia działań nadzorczych (DSO I 051 45 68 13)

20130603 DM.5841.1.117.2013.EW Wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

 • Zagórska – ADM.5843.3.2013.GW i ADM.5841.22.2012.LG,
 • P. –  ADM.5841.20.2012.JL,
 • Wieczorek – Podbielkowska – ADM.5841.21.2012.JL)
 • przekazano do Przewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim.

20140311 DSO I 135 13 14 4

 • wnoszę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Grażyny Helszer pedagoga…wobec uchybienia godności zawodu nauczyciela i obowiązkom ….
 • Grażyna Helszer – pedagog dokonała w sposób nieuprawniony, po zakończeniu badań korekty treści protokołu z badań
 • Nierzetelność prowadzenia dokumentacji, do czego była zobowiązana przekłada się na sytuację małoletnich dzieci, z uwagi na fakt, iż dopisane treści budzą wątpliwości co do zasadności wniosków.
 • Sytuacja jaka miała miejsce w przedmiotowej sprawie, wpływa na przewlekłość postępowania sądowego, naraża małoletnie dzieci na powtórne badania, co ma bezpośredni wpływ na ich funkcjonowanie psychiczne.

20140909 DSO I 061 40 13 4

 • Od dnia 1 stycznia 2014 Tamara P. nie jest pracownikiem RODK nr. 2
 • Postępowanie dyscyplinarne wobec Alfredy Zagórskiej zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym z dnia 18 czerwca 2014 o ukaraniu karą dyscyplinarną – nagany z ostrzeżeniem.

20141021 Adm 0132 515/14 zdymisjonowana kierownik Zagórska przestała być biegłą sądu okręgowego. sad smiley black animated

20141120 DSO I 061 39 14

 • Wobec Grażyny Helszer… str. 43 raportu o kontroli RODK
 • Postępowanie dyscyplinarne zostało wszczęte i zawieszone do czasu zakończenia czynności przygotowawczych prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście-Północ.
 • W dniu 23 stycznia 2014 r. Pani Grażyna Helszer została zawieszona w pełnieniu obowiązków nauczyciela.

20150416 ADM.5843.17.2014.GW

 • „oczekiwanie na wyrok sądowy” (sądu karnego)

20150519 adm 132 07 15 helszer nie jest biegłą

 • „Prezes Sądu Okręgowego Warszawa podjął decyzję o zwolnieniu biegłej Grażyny Helszer z pełnionej funkcji”

c.d.n.